Cách tính lương hưu bình quân 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm cuối

 

Ai được tính lương hưu bình quân 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm cuối?

Căn cứ quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

– Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Lưu ý: Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như quy định nêu trên.

Cách tính lương hưu bình quân 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm cuối

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các quy định hướng dẫn liên quan thì mức lương hưu của người lao động sẽ được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (Mbqtl) và tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu, công thức như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Mbqtl x Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng

Trong đó, Mbqtl của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này sẽ được tính theo số năm năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu là 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm cuối tùy vào thời gian bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Mbqtl 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm cuối sẽ được tính theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

(1) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/1995:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (60 tháng)

(2) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (72 tháng)

(3) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (96 tháng)

(4) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (120 tháng)

(5) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm (180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (180 tháng)

(6) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm (240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (240 tháng)

(7) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025 trở đi:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của của toàn bộ thời gian đóng] : [Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội]

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!
    Call Now Button