Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc

 

Quy định đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bao gồm chi nhánh và văn phòng đại diện, cụ thể:

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (hoạch toán phụ thuộc).

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc

Căn cứ quy định tại Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc là một trong các giấy tờ sau:

– Bản sao quyết định hoặc thông báo chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc;

– Bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị phụ thuộc của cơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ để chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo thời hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Trường hợp Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định thời hạn người nộp thuế phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là một trong các giấy tờ sau:

– Bản sao quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục bù trừ hoặc hoàn trả kiêm bù trừ đối với các nghĩa vụ của đơn vị phụ thuộc

Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì trường hợp đơn vị phụ thuộc chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ còn phải nộp hoặc còn nợ sau khi đã thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả kiêm bù trừ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đơn vị chủ quản đã có văn bản cam kết chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ khoản nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc thực hiện chuyển nghĩa vụ của đơn vị phụ thuộc cho đơn vị chủ quản và ban hành Thông báo về việc chuyển nghĩa vụ thuế của người nộp thuế mẫu số 39/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cho người nộp thuế là đơn vị chủ quản, đơn vị phụ thuộc.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!
    Call Now Button