Thủ tục đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp, NLĐ năm 2023

 

Ai phải đăng ký tham gia BHXH?

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì có thể hiểu BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động thuộc các trường hợp sau đây phải tham gia BHXH bắt buộc:

(1) Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

(2) Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

(3) Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động thuộc các trường hợp nêu trên thuộc đối tượng phải đăng ký tham gia BHXH.

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu và cấp sổ BHXH

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu và cấp sổ BHXH được quy định cụ thể tại Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, gồm:

(1) Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

– Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia BHXH;

– Tờ khai tham gia BHXH của người lao động.

(2) Hồ sơ cấp lại sổ BHXH trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người lao động;

– Sổ BHXH trong trường hợp bị hỏng.

Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH

Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH.

Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia BHXH bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân;

– Sổ BHXH;

– Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ: Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ BHXH

– Việc giải quyết đăng ký tham gia BHXH lần đầu như sau:

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho cơ quan BHXH;

+ Người lao động tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho cơ quan BHXH.

– Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho cơ quan BHXH.

– Cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp sổ BHXH trong thời hạn sau đây:

+ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia BHXH bắt buộc lần đầu;

+ 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;

+ 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH; trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng BHXH phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động thì cơ quan BHXH phải cấp lại sổ BHXH. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!
    Call Now Button