Sổ tay kế toán tháng 7/2020

Với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền bảo hiểm, kinh phí công đoàn. Để tiện theo dõi hạn nộp tờ khai thuế, tiền bảo hiểm thời kỳ dịch Covid-19, dưới đây là 06 công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020.

Danh mục công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020 nêu rõ thời hạn, đối tượng thực hiện, căn cứ pháp lý của mỗi loại công việc.

TT

Công việc

Nội dung chi tiết

1

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2020 – Thời hạn: Trước ngày 03/7/2020.

– Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 6/2020 (nếu có).

– Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân * Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 6/2020

– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2020.

– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Nếu trong tháng 6/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.

* Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý II/2020

– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo quý.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2020.

– Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế.

3

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng * Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2020

– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2020.

– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

* Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý II/2020

– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo quý.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2020.

– Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn * Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020

– Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, kể cả khi không sử dụng hóa đơn, gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/7/2020.

– Căn cứ: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

* Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2020

– Đối tượng: Trừ đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.

– Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

5

Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 7/2020

 

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.

– Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Lưu ý: Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2020.

6

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 7/2020 – Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.

– Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Lưu ý: Theo Công văn 245/TLĐ, một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là những công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020. Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị quyết về tăng mức giảm trừ gia cảnh chính thức có hiệu lực. Do vậy, kế toán cần lưu ý thời hạn nộp tờ khai thuế và áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới khi tính thuế cho người lao động.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!
    Call Now Button